SevgiForum.NET  


ibn-i Abidin

Go Back   SevgiForum.NET > > >

Yeni Konu aç  Cevapla
 
Seçenekler
      #1  
Alt 2 Hafta önce
ALI25 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelik tarihi: 05.01.2018
Üye No: 8740
Mesajlar: 2.675
Aldığı Beğeni : 2624
Karizma Puanı: 9406
ALI25 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
ALI25
La Edri
Standart ibn-i Abidin
ibn-i Abidin'in Hayatı Ve Eserleri Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

Cevap
Değerli kardeşimiz
ibn-i Abidin, Şamda yetişen Osmanlı fıkıh alimlerinin en meşhurlarındandır. İsmi, Seyyid Muhammed Emin bin Ömer bin Abdülazizdir. 1784 (H. 1198)te Şamda dogdu. 1836 (H.1252) yılında elli dört yaşındayken, Şam'da vefat etti. Kabri Şam'da Babussagir semtindeki kabristandadır.

Küçük yaşta Kur'an-ı Kerimi ezberledi ve kıraat ilmini öğrendi. Şamdaki kıraat alimlerinden Şeyh-ül-Kurra Said-ül-Hameviden tecvid ilmine dair Meydaniyye, Cezeriyye ve Şatıbiyye adlı eserleri okuyup ezberledi. Sonra sarf, nahiv ilmini ve Şafiî mezhebi fıkıh bilgilerini öğrendi. Bu ilimlere dair temel metinleri de ezberledi. Bundan sonra da meşhur alimlerden olan Seyyid Muhammed Şakir Salimîden fen ve sosyal ilimler yanında; tefsir, hadis, fıkıh ilimlerini ögrendi. On yedi yaşındayken fıkıh kitapları üzerine haşiye ve şerhler (açıklama ve izahlar) yaptı, kıymetli eserler yazmaya başladı. Hadis ilminde meşhur muhaddis Kuzberiden icazet aldı. Zahir ilimlerini öğrendikten sonra kelam ve tasavvuf ilmini Mevlana Halid-i Bagdadi hazretlerinden ögrenip, onun sohbetlerinde kemale erdi. Kendisi de birçok talebe yetiştirdi. Onun yetiştirdigi talebelerinden bazıları:

Kendi kardeşi Allame Esseyyid Abdulgani, akrabasından Emin-ul-fetva Ahmed Efendi, Salih ibni Seyyid Hasan Abidin, İstanbul’da ikinci derecede Mecidiye nişanı (İlim rütbesi) almış olan ve o zaman Medinede kadılık yapan, ilimde parmakla gösterilen Cabizadedir. Bunlardan başka: Tasavvufta ve diger ilimlerde meşhur olan Eşşeyh Yahya Serdest; Kudurî ve Akidetu Tahaviyi şerh eden Allame Abdulganî Güneymî el-Meydanî; Hanefî fıkhında icâzet alan Hasan el-Baytar; Düreri şerh eden İstanbullu Ahmed Efendi; Şamda miras hesapları ve taksimi (feraiz) işlerine bakan Seyyid Hasan er-Resame; fen, sosyal ve dini ilimlerde birçok kıymetli kitaplar yazan Yusuf Bedreddin el Magribi; Allame Muhammed Cukıllî; İzmir ulemâsından ilim payesi (rütbesi) sahibi Muhammed Efendi; Elfiye ve Durr-ul-Muhtar kitaplarını geniş olarak açıklayıp yeni bir kitap yazan Abdulkadir Hallasi; Dımaşk müftülüğü yapmış olan Ali Muradî Efendi; Şam kadılıgı yapmış olan Anadolu kazaskeri Abdulhalim Efendi; Hasan bin Halid; Muhammed Tillo; Muhyiddin Yafiî zamanında Şeyhülkurra olan Ahmed Nahlavi Mısri; Bagdatın meşhur alimlerinden Molla Abdurrezzâk Bagdadi, Mecelleyi hazırlayan komisyonda bulunan oglu Alaeddin Muhammed gibi daha bir çokları İbni Abidinin derslerine devam ederek icazet (diploma) almışlardır.

İbn-i Abidîn hazretleri hocası Mevlana Halid–i Bagdadinin cenaze namazını kıldırdı. 1836 (H. 1252) senesinde elli dört yaşındayken Şamda vefât etti. Vefat haberini duyan Müslümanlar böyle büyük bir âlimi kaybetmelerinden dolayı çok üzülüp gözyaşı döktüler. Cenâzesine gelenler görülmemiş bir kalabalık teşkil etti. Cenâze namazı Sinan Paşa Câmiinde kılındıktan sonra, Şamda Bâbussagîr denilen yerdeki kabristana götürüldü. Vefâtından yirmi gün önce, hocalarının ve büyük zâtların kabirlerinin yanında kendisi için kazdırmış olduğu kabre defnedildi.

İbn-i Abidin, fıkıh alimlerinin yedinci tabakasındandır. Yani önceki tabakalarda bulunan fıkıh alimlerinden dogru nakil yapanlar derecesindedir. Haram, mekruh ve şüphelilerden kesinlikle uzak durur, mübahları çok az kullanır, ibadetlerinde sünnetlere, müstehaplara, edeplere uymakta son derece titiz davranırdı.

Onun meclisinde boş söz konuşulmazdı. Şamda ve diğer şehirlerdeki şerî mahkemelerde ihtilâflı bir hüküm verilse, derhâl ona mürâcaat olunarak düzeltilirdi. En mühim ve zor meseleler ona sorulurdu. İhtilâflı bir şey hakkında ona mürâcaat edilmeden hüküm verilmezdi. İlim kitapları üzerine kendi güzel yazısıyla açıklamalar koyardı. Böylece en zor meseleler kolaylıkla anlaşılırdı. Kendisine sorulan sorulara verdiği cevapları güzel bir üslûpla yazardı.

Eserleri:
En meşhur eseri Redd-ül Muhtârdır. İbn-i Âbidîn bilhassa bu eseriyle tanınmıştır. Bu kitabı, Dürr-ül-Muhtâr kitabına yaptığı beş ciltlik hâşiyesidir. Kitap, İbn-i Âbidîn ismiyle meşhur olmuştur. Eser, Hanefî mezhebindeki fıkıh kitaplarının en kıymetlisi ve en faydalısıdır. Her hükmünü müctehidlerden, onlar da İmâm-ı Azamdan, O büyük imâm da Kurân-ı kerîm ve sünnetten (hadîs-i şerîflerden) almıştır. Fukahâ tarafından üzerinde söz edilmiş her meselenin hülâsası bütün İslâm âlimlerinin kabul ve takdir ettiği bir şekilde bu kitapta toplanmıştır. Hanefî mezhebinde kendi zamânına kadar yazılmış olan fıkıh kitaplarının sanki bir özetidir. Bu kitaba kendi oğlu tarafından Kurretül Uyûn-il-Ahyâr adında bir tekmile yazılmıştır. Şam âlimlerinden Ahmed Mehdî Hıdır da İbn-i Âbidîn kitabının bir fihristini hazırladı ve 1962’de basıldı. Kitap Ahmed Davudoğlu, Mehmed Savaş ve MazharTaşkesenlioğlu tarafından Türkçe’ye tercüme edilip basılmıştır.

Bundan başka; Tefsîr-ül-Beydâvî Hâşiyesi, El-İbâne, El-Ukûd-üd-Dürriyye, İthâf-üz-Zekî, Buğyet-ül-Menâsik, Tahrîr-ül-İbâre, Tahrîr-ün-Nükûl, Şifâ-ül-Alîl, El-Ukûd-ül-Leâlî, İcâbet-ül-Gavs, Sell-ül-Hisâm-il-Hindî li Nusret-i Mevlânâ Hâlid en-Nakşibendî (Bu eserinde Mevlânâ Hâlid hazretlerine dil uzatanlara cevab vermekte, kerâmetin hak olduğunu isbât etmektedir.), El-İlm-uz-Zâhir, El-Fevâid-ül-Acîbe, Menhel-ül-Vâridîn (Bu kitap İhlâs A.Ş. tarafından ofset olarak yayınlanmıştır.), El-Ukûdü Resm-il-Müftî, Nesemât-ül-Eshâr gibi daha bir çok kıymetli eserleri vardır.(İbn-i Abidin'in hayatı ve eserleri hakkında bilgi verir misiniz? | Sorularla İslamiyet)

Hocası Mevlana Halid’in cenaze namazını İbni Abidin kıldırmıştır.İbn-i Abidîn hazretleri her sözünü, her hükmünü müctehîd âlimlerden, onlar da İmâm-ı âzam hazretlerinden, o büyük imâm da Kitâb ve Sünnetten almıştır.

İbn-i Âbidîn’in en meşhur eseri, daha çok İbn-i Âbidîn diye tanınmış olan beş cildlik Redd-ül-muhtâr’dır ve pek kıymetlidir. Bu eseri Hanefî mezhebine göre olup, Dürr-ül-muhtâr adlı esere yazdığı haşiyedir. Hanefî mezhebindeki fıkıh kitaplarının en kıymetlisi ve en faydalısıdır. Fıkıh âlimleri tarafından üzerinde söz edilmiş her mes’elenin hülâsası, bütün İslâm âlimlerinin kabul ve takdir ettiği şekilde bu kitabda toplanmıştır. Eser kendi zamanına kadar, Hanefî mezhebinde yazılmış fıkıh kitaplarının bir hülâsası gibidir. Dört mezhebin inceliklerine vâkıf derin âlim, veliy-yi kâmil ve mükemmil Seyyid Abdülhakîm Arvasî hazretleri;

Hanefî mezhebindeki fıkıh kitaplarının en kıymetlisi, en faydalısı İbn-i Âbidîn’dir. Her sözü delil, her hükmü sünnettir buyurmuştur.
Ayrıca Beydâvî haşiyesi, El-İbâne, El-Ukûd-üd-düriyye, İthâf-üz-zekî, Bugyet-ül-menâsik, Tahrîr-ül-İbâne, Tahrîr-ün-Nükûl, Şifâ-ül-alîl, Uküd-ül-leâlî, îcâbet-ül-gavs, Sell-ül-hisâm-il-hindî li nusreti Mevlânâ Hâlid en-Nakşibendî adlı eserleri vardır.

Mevlana Halid-i Bağdadi’nin (r. aleyh) İbn-i Abidîn’e yazdıgı bir mektup şöyledir;
Her sözü sened olan büyük alim Mevlana Muhammed Emin Abidin’e en güzel dualarımı ve en latif medhlerimi bildiririm.
Sizinle görüşüp buluşma arzumuz çogaldı. Size olan muhabbet ateşimiz arttı. Şeyh İsmail Enaranî’nin sizden tarafa gitmesini vesile ederek bu mektubu yazıyorum. Yazdıgınız pek kıymetli eserlerle İslam alemine yaptıgınız büyük hizmet için, pek çok dualara mazhar oldunuz.

Siz de bizim halimizi sorarsanız, sevdiklerimizden uzak kalmanın acısı içindeyiz. Allahü Tealadan dilegimiz, sizin de öyle olmanızdır. Hallerinizi bize bildirmeyi ihmal etmeyiniz. Allahü Tealanın izni ile her sıkıntınızda bütün gücümüzle size yardım edecegiz. Selam eder, bütün kalbim ve ruhumla yanınızda oldugumu bildiririm.(İbni Abidin Kimdir | Muhalif Makale)


Konu ALI25 tarafından (2 Hafta önce Saat 20:06 ) değiştirilmiştir.
Alıntı ile Cevapla
2 Hafta önce
  #2
Nurhanım
 
Nurhanım - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri    
Kayıt Tarihi: 14.03.2013
Üye No: 450
Yaş: 58
Mesajlar: 2.668
Aldığı Beğeni: 1896
Rep Puanı: 1377
Etiketle: @Nurhanım
Online / Ofline :
Nurhanım isimli Üye şimdilik offline konumundadırAllah razı olsun bu bilgiler ışığında paylaşım için kardeşim

Not allowed! Not allowed!
  Alıntı ile Cevapla
2 Hafta önce
  #3
ALI25
La Edri
 
ALI25 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 

Profil Bilgileri    
Kayıt Tarihi: 05.01.2018
Üye No: 8740
Mesajlar: 2.675
Aldığı Beğeni: 2624
Rep Puanı: 9406
Etiketle: @ALI25
Online / Ofline :
ALI25 isimli Üye şimdilik offline konumundadırAlıntı: Nurhanım
Allah razı olsun bu bilgiler ışığında paylaşım için kardeşim
Amin ecmain insallah sen de sag ol Nurhanim ablam.

Not allowed! Not allowed!
  Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı

Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 08:28.Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
SevgiForum

Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.